جایگزین و کسر خدمت

 

لیست پروژه های اولویت دار:

تبدیل متن تایپ شده به فایل ورد برای زبان فارسی
تشخیص چهره و جست و جو بر اساس تصویر اصلی در مخزن تصاویر با قابلیت یادگیری ماشین

 

دستورالعمل جذب ، بکارگیری و ارزیابی پروژه های نخبگان و محققان وظیفه

 

اهداف:

 • تحقق تدابیر مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای (مد ظله العالی) با تدوین چارچوبی نظام مند در راستای خدمت علمی و استفاده از ظرفیتهای پژوهشی و توانائیهای نخبگان، استعدادهای برتر و محققان وظیفه برای انجام پژوهش های کاربردی و حل مسائل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس .
 • انجام تحقیقات و پژوهش های علمی، تحقیقاتی و کاربردی برای حل مسائل بنیاد با استفاده از ظرفیت علمی و عملی نخبگان ، استعدادهای برتر و محققان وظيفه.

اختصارات و تعاریف

 • نخبگان وظیفه: به مشمولان وظیفه دانش آموخته مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و نیز دانش آموختگان سطح ۳ و ۴ حوزوی با توان علمی برجسته اطلاق میشود که از سوی بنیاد ملی نخبگان، نخبگی ایشان وفق آئین نامه مربوط احراز شده و برای انجام خدمت وظیفه عمومی با اجرای یک پروژه جایگزین تحقیقاتی در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرند.
 • استعدادهای برتر: به مشمولان وظیفه با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ، دکتری حرفه ای و دانش آموختگان و دانشجویان مقطع تحصیلی دکترای تخصصی و نیز دانش آموختگان حوزه های علمیه در سطح ۳ و ۴ دارای استعداد علمی برتر اطلاق می شود که از سوی بنیاد ملی نخبگان استعداد برتری ایشان احراز شده باشد و برای طرح سربازی با انجام تحقیقات مورد نیاز در اختیار بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس قرار گیرند.
 • محقق وظیفه: به مشمولان وظیفه در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر دانشگاهی و معادل حوزوی آنها گفته شود که در چارچوب ضوابط بنیاد اقدام به تحقیق و پژوهش در حوزه های دفاع مقدس ، مقاومت و مسائل ملی مربوط به ازای بخشی از خدمت دوره ضرورت می نماید.
 • پروژه تحقیقاتی کاربردی: به پروژه هایی گفته می شود که با ماهیت تحقیق و پژوهش از نوع تحقیقات پژوهشی کاربردی و یا توسعه ای برای حل مسائل، نیازها و ضرورت های حوزه های ماموریتی بنیاد و بر اساس استانداردها و معیارهای تعیین شده از سوی ستاد کل و در چارچوب ساختار پژوهشی علمی انجام می شود.
 • پروژه جایگزین خدمت: منظور از پروژه جایگزین خدمت پروژه تحقیقاتی و کاربردی است که در چارچوب ویژگی های تعیین شده از سوی مؤسسات علمی/ آموزشی به افراد نخبه / استعداد برتر وظیفه واگذار می شود این پروژه در بازه زمانی مشخص انجام و پس از تأیید کمیسیون ارزیابی ما به ازای خدمت دوره ضرورت سربازی پذیرفته شده و نخبه وظیفه در طول مدت انجام پروژه، به عنوان کارکنان وظیفه ستاد کل منظور شده و از مزایای حقوق و بیمه بهره مند خواهد بود .
 • پروژه کسر خدمت: منظور از پروژه کسر خدمت پروژه تحقیقاتی و کاربردی است که به دانشجویان مقطه کارشناسی ارشد و دکترا واگذار می شود این پروژه در بازه زمانی مشخص انجام و پس از تأیید کمیسیون ارزیابی میزان کسر خدمت متعلقه مشخص و در سامانه فراجا ثبت خواهد شد. هر دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترا مجاز به انجام دو پروژه (غیر همزمان) مطابق مقررات ابلاغی و اسناد بالادستی و این دستورالعمل می باشد .
 • پروژه فنآورانه: پروژه ای با تکیه بر تحقیقات و دانش که به تولید یک فنآوری و اثر جدید یا محصول فرهنگی مهم منجر شود و ارزش علمی و هنری آن از نظر بنیاد دارای اهمیت باشد.
 • ارزیابان پژوهشی: به گروهی از استادان ، محققان و پژوهشگران ارشد در درون ن.م و خارج آن گفته می شود که به عنوان استاد راهنما ، ناظر رده به کارگیرنده، ناظر تخصصی ، داور ، مشاور و ارزیاب با کمیسیون ارزیابی تحقیقات نخبگان و محققان وظیفه همکاری می نمایند.

اجرا:

 الف) وظایف کلی:

 • کلیه سازمان های بکارگیرنده نخبگان و محققان وظیفه ، موظفند برای کنترل روند پیشرفت پروژه تحقیقاتی در بازه زمانی تعیین شده گزارش گیری نوبه ای انجام دهند.
 • در صورتی که محقق و نخبه وظیفه بدون عذر موجه دو ماه متوالی و یا چهار ماه متناوب دچار رکود در فعالیت پژوهشی شود و گزارش پیشرفت ارائه نکند به عنوان منصرف از کار تلقی شده و به مبادی مربوط برای خدمت سربازی معرفی می شود.
 • مبنای اعلام خاتمه پروژه تحقیقاتی با ارائه گزارش نهائی نخبه و محقق وظیفه و دفاع نهائی در کمیسیون ارزیابی پژوهشی سازمان تحقیقات بنیاد می باشد
 • تدوین مقاله یا کتاب مستخرج از پروژه تحقیقاتی توسط نخبه یا محقق وظیفه بنا به درخواست سازمان بهره بردار و توافق اولیه صورت می گیرد و در طرح نامه تحقیق (پروپوزال) قید می شود.
 • حقوق مادی پژوهش های نخبگان و محققان وظیفه متعلق به بنیاد است و حقوق معنوی به نسبت سهم مشارکت در تولید اثر به نخبه و محقق وظیفه تعلق می گیرد.
 • چنانچه محققان وظیفه به دلائل غیر ارادی مانند بیماری قادر به انجام و اتمام پروژه های تحقیقاتی محول نباشند از ادامه انجام کار انصراف داده و برای رسیدگی به وضع مشمولیت از طریق مبادی مربوط به سازمان وظیفه عمومی معرفی خواهند شد.
 • صدور گواهی برای نخبگان ،استعدادهای برتر برای شرکت در آزمون های ،علمی ،استخدامی هیئت علمی و سایر موارد با رعایت ضوابط مربوطه بنیاد بلامانع  باشد.
 • به منظور سنجش کیفیت علمی و ارزیابی پروژههای تحقیقاتی جایگزین خدمت و اعلام پایان پروژه ها « کمیسیون ارزیابی پروژهها و هم چنین ارائه نتایج پژوهش و دفاع از پژوهشهای محققان وظیفه «کمیسیون دفاعیه تحقیقات نخبگان و محققان وظیفه به طور هم زمان در سازمان تحقیقات آموزش و ترویج پژوهش های دفاع مقدس بنیاد در تهران تشکیل می شود.
 • کمیسیون ارزیابی پروژههای محققان وظیفه و کمیسیون دفاعیه تحقیقات نخبگان وظیفه در محل سازمان تحقیقات و یا محل دیگری که از سوی این سازمان اعلام میشود با ترکیب اعضای مندرج که وفق ماده ۵۴ و ۵۵ آئین نامه انتخاب و در بند ۷ این دستورالعمل درج شده ، تشکیل میشود.
 • به منظور سنجش کیفیت علمی و ارزیابی پروژه های تحقیقاتی جایگزین خدمت و اعلام پایان پروژه ها « کمیسیون ارزیابی پروژه ها »و هم چنین ارائه نتایج پژوهش و دفاع از پژوهش های محققان وظیفه «کمیسیون دفاعیه تحقیقات نخبگان و محققان وظیفه »به طور هم زمان در سازمان تحقیقات آموزش و ترویج پژوهش های دفاع مقدس بنیاد در تهران تشکیل می شود.
 • کمیسیون ارزیابی پروژه های محققان وظیفه و کمیسیون دفاعیه تحقیقات نخبگان وظیفه در محل سازمان تحقیقات و یا محل دیگری که از سوی این سازمان اعلام می شود با ترکیب اعضای مندرج که وفق ماده ۵۴ و ۵۵ آئین نامه انتخاب و در بند ۷ این دستورالعمل درج شده ، تشکیل می شود.

 

(ب) مراحل انجام پروژه های تحقیقاتی، پژوهشی و کاربردی نخبگان و محققان وظیفه :

۱)تدوین ، ارائه و تصویب طرح نامه تحقیق ( پروپوزال ) :

پس از دریافت عنوان پروژه، طرح نامه تحقیق  )پروپوزال  (با هدایت و مساعدت استاد راهنما ، ناظر تخصصی و نماینده رده به کار گیرنده تکمیل و به تاریخ روز به امضا مجری طرح، استاد راهنما ، ناظر تخصصی و بالاترین مقام سازمان یا اداره کل به کارگیرنده رسیده و به همراه مدارک محقق از قبیل : مشخصات و رزومه فردی، کپی شناسنامه و کارت ملی ، مدارک عائله تحت تکفل ، اشتغال به تحصیل و سایر مستندات مربوطه به سازمان تحقیقات تحویل نمایند.

۱-1- نخبگان و محققان وظیفه ، پس از انتخاب عنوان پروژه و قبل از تهیه طرح نامه(پرپوزال) نسبت به بررسی عناوین و تطبیق با بانک اطلاعات پژوهش های انجام شده قبلی در بنیاد و حصول اطمینان از تکراری نبودن نسبت دریافت تأییدیه پیشینه تحقیق از سامانه ایران داک اقدام و آن را به همراه طرح نامه برای ثبت در سوابق به سازمان تحقیقات ارسال نمایند.

-۲-1- نخبگان و محققان وظیفه ای که عنوان پروژه ایشان ترجمه کتاب است می بایست یک نسخه فیزیکی کتاب را به همراه سایر مدارک به سازمان تحقیقات تحویل نمایند.

2) اجرای پروژه توسط نخبگان وظیفه و محققان کسر خدمت :

در طول مدت انجام پروژه ،نخبه وظیفه و محقق کسر خدمت موظف است با استاد راهنما ، ناظر تخصصی رده به کارگیرنده و مدیر تحقیقات در تماس بوده و روند اجرای پروژه را به ایشان اطلاع رسانی نماید در غیر این صورت سازمان یا اداره کل به کارگیرنده می تواند وضعیت ایشان را کان لم یکن تلقی کند. مراحل گزارش دهی نخبگان و محققان وظیفه عبارتند از :

 

 

 الف ) نخبگان وظیفه :

۱-2-گزارش انجام۳۰ % کار در ۳ تا ۵ ماه اول پس از تاریخ شروع به کار باید توسط نخبه آماده و با تأیید استاد راهنما ، ناظر تخصصی و رده به کار گیرنده به سازمان تحقیقات تحویل تا پس از بررسی گزارش کار، نامه تأیید شده گزارش کار اول را به همراه مستندات مربوطه برای مرکز نخبگان ارسال می نماید .

۲-2-گزارش انجام ٪۶۰ کار در ۳ تا ۵ ماه دوم پس از تاریخ شروع به کار باید توسط نخبه آماده و با تأیید استاد راهنما ، ناظر تخصصی و رده به کار گیرنده به سازمان تحقیقات تحویل ، تا پس از بررسی گزارش کار نامه تأیید شده نامه گزارش کار دوم را به همراه مستندات مربوطه برای مرکز نخبگان ارسال می نماید.

۳-2 گزارش انجام ۹۰ % کار پس از جلسه دفاعیه توسط نخبه آماده و با تایید استاد راهنما ، ناظر تخصصی و رده به کار گیرنده به سازمان تحقیقات تحویل ، تا پس از بررسی گزارش کار، نامه تأیید شده گزارش کار آخر را به همراه نامه اتمام کار و مستندات مربوطه برای مرکز نخبگان ارسال می نماید .

۴-2- نخبگان وظیفه موظف هستند علاوه بر گزارشهای ۳۰ %، ۶۰ % و ۹۰ % ، عملکرد نوبه ای فعالیت پژوهشی را مطابق فرم پیوست شماره ۳ تکمیل و پس از ارائه به رده بکار گیرنده و تأیید بالاترین مسئول مربوطه برای سازمان تحقیقات ارسال تا در سوابق پژوهشی ایشان درج و در جلسه دفاعیه مورد استفاده قرار گیرد.

ب) محققان وظیفه:

۵-2- محققان وظیفه بایستی گزارش پیشرفت ماهیانه پروژه را پس از تأیید استاد راهنما ، ناظر و نماینده رده به کارگیرنده برای سازمان تحقیقات ارسال نمایند.

3) کمیسیون ارزیابی و دفاعیه نخبگان و محققان وظیفه :

این کمیسیون وفق ماده ۵۴ و ۵۵ آئین نامه مصوب به منظور ارزیابی پژوهش انجام شده تشکیل و ضمن بررسی پروژه انجام شده توسط نخبه و محقق وظیفه ، آنرا با حضور اعضاء ارزیابی می نماید. جلسات این کمیسیون در محل سازمان تحقیقات بنیاد در تهران و یا هر محل دیگری که دبیر کمیسیون اعلام نماید تشکیل شده و نتایج آن در فرمهای مربوطه درج و به مبادی مربوطه منعکس می شود .

الف-ترکیب اعضا کمیسیون ارزیابی و دفاعیه پروژههای نخبگان و استعدادهای برتر وظیفه (جایگزین خدمت)

۱) رئیس سازمان تحقیقات بنیاد رئیس کمیسیون

۲) استادان داور (یک نفر از استادان و صاحب نظران حوزه تخصصی مرتبط با موضوع پروژه به پیشنهاد دبیر کمیسیون و تأیید رئیس کمیسیون)

3)استاد راهنمای پروژه

۴) ناظر تخصصی یا نماینده رده به کارگیرنده (سازمان ها ، معاونت ها و ادارات کل بنیاد)

۵) نماینده معاونت نیروی انسانی بنیاد

۶) مدیر تحقیقات و رئیس دایره ارزیابی نخبگان وظیفه سازمان تحقیقات بنیاد ( دبیر کمیسیون)

7) مشاورین علمی پروژه بنا به ضرورت به پیشنهاد دبیر کمیسیون و تأیید رئیس کمیسیون

ب-ترکیب اعضای کمیسیون ارزیابی پروژه های محققان وظیفه:(کسر خدمت )

۱) رئیس سازمان تحقیقات بنیاد (رئیس کمیسیون)

۲) استاد داور (یک نفر از استادان و صاحب نظران حوزه تخصصی مرتبط با موضوع پروژه به پیشنهاد دبیر کمیسیون و تایید رئیس کمیسیون)

3)استاد راهنمای پروژه

۴) ناظر تخصصی یا نماینده رده به کارگیرنده (سازمان ها ، معاونت ها و ادارات کل بنیاد)

۵) نماینده مرکز عملیات یا نماینده معاونت نیروی انسانی بنیاد

۶) مدیر تحقیقات و رئیس دایره ارزیابی نخبگان وظیفه سازمان تحقیقات بنیاد ( دبیر کمیسیون)

7) مشاورین علمی پروژه بنا به ضرورت به پیشنهاد دبیر کمیسیون و تأیید رئیس کمیسیون

 

1-3- برگزاری جلسه دفاعیه محققان کسر خدمت و نخبگان وظیفه با حضور اعضای کمیسیون ارزیابی تشکیل و در پایان بر مبنای مصوبات جلسه طبق فرم مصوب ، تعیین سطح ارزیابی پروژه نخبگان و میزان کسر خدمت محققان وظیفه تعیین خواهد شد.

2-3- تاریخ و ساعت جلسات دفاعیه نخبگان و محققان وظیفه ،حداقل یک هفته قبل از سوی سازمان تحقیقات به اعضاء کمیسیون اعلام می شود.

3-3- اولویت برگزاری جلسات دفاعیه با نخبگان و محققان وظیفه ای می باشد که مدارک و مستندات انجام پروژه و فرم های مربوط به فرآیند اجرای آن و مدارک مربوطه به جلسه دفاعیه را بطور کامل تحویل داده و تقدم و تأخر آن ، از تاریخ تحویل به سازمان تحقیقات می باشد .

4-3-حضور محقق وظیفه و اعضای کمیسیون در جلسه ارزیابی و دفاعیه الزامی است و برای سایر اعضاء در شرائط خاص به پیشنهاد دبیر کمیسیون و تصویب رئیس کمیسیون ، حضور اعضاء در جلسه به صورت ارتباط تصویری امکان پذیر است.

5-3- سازمان ها ، معاونت ها و ادارات کل استانی بکار گیرنده نخبه و محقق وظیفه در بنیاد ،می بایست قبل از برگزاری کمیسیون ارزیابی نسبت به جلسه ارزیابی اولیه پروژه اقدام و پژوهشگر را برای دفاع در جلسه اصلی و رفع معایب احتمالی توجیه نمایند.

6-3- کمیسیون ارزیابی بنیاد، مجاز است نسبت به تصمیم گیری درباره مدت کسر خدمت محققان وظیفه برابر شاخص های ارزیابی و مقررات و ضوابط در آئین نامه مصوب اقدام نماید.

7-3 – نخبه و محقق وظیفه پس از جلسه دفاع و رفع اشکالات احتمالی داوری نسبت به رفع آن در موعد زمان مقرر اقدام و یک نسخه گالینگور شده پروژه همراه با سی دی را تحویل سازمان تحقیقات نمایید.

7-3- کمیسیون ارزیابی بنیاد پروژه انجام شده توسط نخبه وظیفه را با یکی از درجات زیر مورد تأیید قرار می گیرد:

عالی: به معنای انطباق کامل محصولات پژوهشی با شرح خدمات مصوب پژوهشی فرد نخبه می باشد.

خوب: به معنای انطباق محصولات پژوهشی با شرح خدمات مصوب پژوهشی فرد نخبه می باشد.

متوسط: به معنای کفایت تلاش نخبه وظیفه می باشد لیکن نیاز به اصلاحاتی می باشد که باید انجام شود.

عدم کفایت : بیانگر قصور و کم کاری نخبه وظیفه در فعالیت پژوهشی تعریف شده می باشد.

تبصره ۱: چنانچه نتیجه کمیسیون ارزیابی ،عدم کفایت پژوهش باشد ، نخبه وظیفه برای دوره ضرورت وظیفه عمومی معرفی و حقوق واریزی به ایشان مسترد خواهد شد.

4) تأیید پروژه محققان کسر خدمت و نخبگان وظیفه:

۱-4- پس از جلسه دفاعیه و تأیید پروژه ،سازمان تحقیقات با دریافت نسخه فیزیکی و الکترونیکی پروژه(شامل فایل Word و PDF ) نسبت به ارسال نامه پایان کار نخبگان و محققان وظیفه به همراه صورتجلسه کمیسیون ارزیابی به مبادی مربوط اقدام نماید .

۲-4- نخبه وظیفه موظف است پس از برگزاری کمیسیون ارزیابی نسبت به تحویل مستندات از قبیل : نامه اتمام کار ، صورت جلسه دفاعیه ، فایل نهایی پروژه در قالب لوح فشرده و سایر مدارک لازم به مرکز نخبگان اقدام تا مراحل پایان خدمت ایشان انجام شود .

۳-4- چنانچه در جلسه دفاعیه پژوهش ارائه شده مشمول اصلاحات شود نخبگان وظیفه و محققان کسر خدمت ، موظفند اصلاحات اعلامی در کمیسیون را اعمال و پس از اخذ تأییدیه استاد داور ،مدارک و مستندات مربوطه را از طریق رده به کار گیرنده به سازمان تحقیقات ارسال تا نسبت به مکاتبه و اعلام پایان پروژه به مبادی مربوطه اقدام شود .

۴-4- حقوق و بیمه نخبگان وظیفه بعد از کمیسیون ارزیابی و جلسه دفاعیه قطع و در صورت اصلاحات احتمالی نخبه وظیفه موظف به انجام آن می باشد.

 

دانلود پوستر در ابعاد اصلی

 

دانلود نمونه عنوان های علوم انسانی

 

تکمیل فرم زیر تعهدی بر ثبت نام اصلی نیست و فقط یک پیش ثبت نام برای جمع آوری اطلاعات متقاضیان است و ثبت نام اصلی منوط به تکمیل فرم در سامانه خدمت سربازی است

امریه و کسر خدمت

مشخصات فردی
مقطع تحصیلی(Required)
متقاضی(Required)
نشانی(Required)
Accepted file types: pdf, Max. file size: 30 MB.
دکمه بازگشت به بالا