تعدادی از کتب ما

فقط نامش را و گا هگداری عکسش را شنیده و دیده بودم؛ آن هم در متنها و فیل مهای کلیش های رادیو و تلویزیون. شاید هم بر سردرِ بیمارستان و یا تابلوی خیابانی در شهر و دیگر هیچ.

ممکن است نسل انقلاب از من خرده بگیرند که او ا نقدرها هم در میان یزد یها غریب نیست اما حقیقت جز این است.

وقتی مشغول تحقیق شدم و ا نجا و آ نجا میان کتا بها و کتابخان هها و آد مهای جورواجور سرک میکشیدم در حیرتی عمیق فرو رفتم.

 

از یک طرف به خود میبالیدم به خاطر مردی که در کوچه کوچه این دیار نفس زده است به حق؛ ازطرف دیگر غرق در اندوه میشدم که چرا آدمی در این هندسه وجودی باید بعد از سی و اندی سال اینچنین به فراموشی سپرده شود؟!

گاهی با خود میاندیشیدم که اگر هنوز در میان ما بود قطعاً اوضاع جور دیگری میشد و همین باعث میشد که بیشتر و بیشتر بکاوم تا تکه تکه های حیاتش را بیابم که پر است از راه و روش دراخلاق و سیاست و دین و فرهنگ.

دلخواهم این بود تا تصویر این مرد را چنان واضح بسازم که دیدنش روشنا باشد در سبک زندگی ما.

اما باید گفت عمر این مرد چنان گران است که برای هر گوشه آن میتوان کتیب های دیگر نگاشت و بس! این نگاشته، بضاعت نگارنده بود و بس!

ورود کاربران

اعلان ها

http://khatshekanan.ir/uploads/uploads/khat-shekan-poster-copy_e6ad1.jpghttp://khatshekanan.ir/uploads/uploads/875-1.jpg


Template Design:Dima Group