چــون عــرا قی هــا  بر این باور بودند که عــیـــد نوروز نه مــذهبـــی ونه سیـــا سی است  در این ایام حســا سیت کمتــری نشـــا ن می دادند بنـــا براین فرصت وبهــــا نه خــوبی  به دست می آ مـــد تا اردوگاه غـــرق در شـــا دی و دیــدوبا زدیـــد شـــود .

به گزارش خط شکنان به نقل از ابرکوه با یکی از آزادگان ابرکوهی را که حدود ده سال از عمر حود را در این اردوگاه ها سپری کرده است می تواند ما را به گوشه هایی اندک از آن دوران راهنمایی کند.

مرحوم ابوترابی:اسرای ایرانی شادترین مردم در نوروز هستند

آزاده علی اصغر افضلی سخنان خود را با سخنرانی سیــد آزادگان مرحـــوم ابوترابی (ره) به مناسبت عید نوروز در اسارت آغاز کرد:ایشان می گفت: “گرچه امروز سرآغاز سال را در تنگنای اسارت به شما تبریک میگوئیم، ولی باید به این توجه داشت که همه ی انسانها که این روز را جشن میگیرند و به هم تبریک میگویند، هر کدامشان ناراحتی هایی در زندگیشان دارند.شاید روی کــــره زمین، شما کسی را پیدا نکنید که روز عید را تبریک گفته و به همه خواسته های خود رسیده باشد.هر کس در گوشــه ی دلش غمی دارد. در واقع، به شما باید بگویم که شما خوشحالترین آنها هستید و به شما باید تبریک گفت.چرا؟ بـرای اینکه شما دل از تمام علاقمندیهای دنیا کنده اید و در راه عزت و سربلندی ملت قدم برداشته اید . لذا بایستی به شمــــــا تبریک گفت”.

شور و نشاط نوروز در اسارت هم فراموش نشد

اســـرای ا یــرانی در ســا لهــا ی سخت اســا رت همــوا ره می کــوشیدند تا شــور و نشــا ط وامیــد به زندگی را در خود زنــده نگهـــدا رند .

پس از پنـــا ه بردن به خــداوند منــان ، قـــرآن کـــریم و توســـــل به ائمـــــه اطهـــا ر (ع)  ، گــرا میدا شت مــراسم و مناسبتها ی مــذهبی وملــی، شـــور ونشـــاط خــا صی در اســـرا ایجـــا د می کـــرد .

نوروز با غم و شادی اسرا همراه بود

نــوروز در اســـا رت با انــدوه وشـــادی همـــراه بود ،ا ندوهش به خــا طــر این بود که ســـالی دیگـــر بر فــرا ق و دوری از میهــن اســلا مــی وخــا نواده عــزیزمــا ن ا فـــزوده شـــده بــود  وشـــا دی آن به این سبب بود که یکسا ل دیگـــرتوانسته بودیم دربرابر توطئــه هــا ی دشمــن خبیث و متجـــا وز محــکم با یستیم و به آ نهـــا ا جـــا زه ندهیــم کمتـــرین انحـــرافی در عـقیـــده پا ک و خــا لصـــا نه دلیـــرمـــردا ن را ه حق وحقیقت ایجـــا د کننـــــد .

حساسیت عراقی ها به نوروز کمتر بود

چــون عــرا قی هــا درایـــا م عیـد نوروز حســا سیت کمتــری نشـــا ن می دادند بنـــا براین فرصت وبهــــا نه خــوبی  به دست می آ مـــد تا اردوگاه غـــرق در شـــا دی و دیــدوبا زدیـــد شـــود .

عـلت این مسئله هــم این بــود که عــرا قی هــا بر این باور بودند که عــیـــد نوروز نه مــذهبـــی ونه سیـــا سی است .

خانه تکانی دردسر چندانی نداشت

چنــد روز مـــا نده به عـیـــد نوروز، خــا نه تکانی اســـرا شـــروع می شـــد .

البتــه آ ن خانه تکا نی زحمت زیادی ندا شت چون مــا از این دنیـــا ومــا فیهـــا به جـــز شست وشـــوی دوت پتــوی منــد رس و کهنـــه ، کا ر دیگری ندا شتیـــم .

البتـــه عــده ای ازبرادرا ن بر ای شــاد کــردن اســـرا زحمــا ت زیــا دی می کشیــدند ، ازتهیــه و تدارک برنا مـــه ها ی کمـــدی و شــا د تا پخت وپــز شیــرینی جــات اســارتی که دروصف آنهــا میتــوا ن دههــا صفحــه را به رشتــه تحـــریر درآورد  از زحمات این گروه از عزیزان بود.

نمایشگاهی از عکس عزیزان خود برپا می کردیم

ازکارهـــا ی خوب و مســرت بخش گــروه فـرهنـــگی اردوگاه ، جمــع آوری عکسهــا ی جالب مخصـــوصــا تصـــا ویر کودکانی بود که همــراه با نا مــه هــا از ایــران برای اســــرا  ارســـا ل شـــده بود .

رفقا پس از جمــع  آوری عکســـهـا ، آنهـــا را به صــورت نمــا یشــگاه در معـــرض دید همــگان قــرار می دادند تا اســرا تمــا شــا کنند و لــذت ببــــرند .

هفت سینی با رنگ دفاع از ارزش ها

هفت سیـــن اســارت عبــارت بود از: ســا عـت ، سیــم (کابل یا خاردار) ، سجـــا ده ، سمــون یا صمــون ( نا نی شبیــه نان ســاندویچ و بدون کیفیت ) ،  سنگ ، سبـــزی و ســـرکه اســـا رتی .

عـیـــــد نــوروز در اســارت فرصت وبهـــا نه خــوبی برای رفــع کــدورت هــا بود . زنــدگــی در کنـــار هــــم، آن  هـــم در یک محیـــط کوچــک وبا جمعیتـــی حــدود ۱۵۰۰ الی ۲۰۰۰ نفــــر، نا خوا ستـــه ونا خود آگاه کدورت هایی را دربیـن بعضـی از اســـرا به وجـــود می آورد.

عیدکم سعیدا/ایران رفتن بعیدا!!

به همین سبب روز عـیــــد نوروز هـمـــه اســـرا با نظــم و ترتیب درجلــو آســا یشـــگاههــــا به صف می شـــدند  و آ نگاه از آ ســا یشگاه یک ،برنا مــه مصــا فحه و مکــا تفــه و معــانقــه  شــروع می شـــد تا زمـــا نی که تمــا م بــرادران یکدیگـــر را ببینند و ســا ل نو را به همــدیگر تبریک بگوینــــد .

بعضــی از ســربا زا ن عـــراقی هــم وقـتــی آن همـــه شـــور و نشـــاط را در بیـــن اســـرا مشـــا هـــده می کردند به شــــوخـــی می گفتنـــد : عــیــــــــــدکـــم سعیـــــدا …..ایـــران رفتـن بــعیدا. !!

قدردان شماییم

قدردان زحمات شماییم اما نمی توانیم به هیچ گونه جبران کنیم.

بسیاری از ما حتی نام دلاوران شهرمان را نیز به خاطر نداریم، همان هایی که روزی آن ها را با شعارهای انقلابی بدرقه جبهه ها کردیم و بسیاری از آن ها را خونین کفن تا گلزار شهدا به استقبال نشستیم و جاماندگان از آن قافله های شور و عشق را که با مقاومت در اسارت نام ایران اسلامی را تا ابد در یاد جهانیان کاشتند با آغوش باز پذیرا شدیم و روانه های خانه های امیدشان کردیم.

امروز اما نباید گذاشت این خاطرات کم رنگ شود و شاید چنین گفتگوهایی بهانه ای برای گرامیداشت یاد شهدا،جانبازان و آزادگان سرافراز در فصلی از بهار باشد.

Template Design:Dima Group